mk-MKen-US
Општина
Центар


                           

                     Административни такси                        

(Сл. Весник на Р.М. бр. 17/1993; 20/1996; 7/1998; 13/2001; 24/2003; 19/2004; 61/2004; 95/2005; 70/2006; 92/2007; 88/2008; 130/2008; 6/2010; 145/2010; 17/2011; 84/2012; 192/2015 и 23/2016)                             

Тарифен број

Приходна шифра

МКД Денари

ПОДНЕСОЦИ

 

 

 

За барања, молби, предлози пријави и други поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана друга такса

Тарифен број 1

722315 

50,00

За жалба против решенија донесени од градоначалникот

Тарифен број 2

722315

250,00

РЕШЕНИЈА, ОДОБРЕНИЈА И ДОЗВОЛИ

 

 

 

За решенија донесени од градоначалникот                                                        

Забелешка:
Ако се донесува едно решение по барање на повеќе лица, таксата според овој тарифен број се плаќа онолку пати колку што има лица на кои им се доставува решението.
За решенија донесени по жалби не се плаќа такса.

Тарифен број 3

722315

250,00

За акт врз основа на кој се стекнува право за да се започне со вршење на дејност кој го издава градоначалникот

Тарифен број 14

722315

600,00

ГРАДЕЖНИ ТАКСИ (ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА)

 

 

 

За издавање на извод од урбанистички план за:

 

 

 

а) градежни објекти до 500 м2  

Тарифен број 80

722315 

500,00

б) градежни објекти над 500 м2

Тарифен број 80

722315 

750,00

ж) бензински пумпи со придружни објекти, главни поштенски центри и радиостаници и телевизиски предаватели  

Тарифен број 80

722315 

2.200,00

За поднесено барање за издавање на решение со кое се одобрува архитектонско - урбанистички проект

Тарифен број 85

722315 

1.500,00

За поднесено барање за издавање на одобрение за подготвителни работи                                              

Тарифен број 86

722315 

1.500,00

За поднесено барање за издавање на одобрение за градење за доградба, надградба и реконструкција на постоен објект                                                                                                                                                  

Тарифен број 87

722315 

1.000,00

За поднесено барање за издавање на одобрение за градење                                                                        

Тарифен број 88

722315 

1.500,00

За поднесено барање за издавање на решение за адаптација и пренамена на постоен објект                          

Тарифен број 89

722315 

800,00

За поднесено барање за издавање на решение за изведување на градби, односно поставување на опрема за градби за кои не е потребно издавање на одобрение за градење

Тарифен број 89

722315 

800,00

За поднесено барање за издавање на решение за промена на инвеститор                                     

Тарифен број 91

722315 

1.000,00

За поднесено барање за издавање на решение со кое врши измена на градбата во текот на градење

Тарифен број 92

722315 

1.000,00

За поднесено барање за издавање на одобрение за поставување на времени објекти и урбана опрема        

Тарифен број 93

722315 

1.000,00

За поднесување на жалба против првостепено решение

Тарифен број 94

722315 

200,00